Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Swedish

Joomla gallery by joomlashine.com

flash

อำนาจหน้าที่ กองสวัสดิก่ารสังคม

กองสวัสดิการสังคม


       มีภาระหน้าที่ในการ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานสวัสดิการสังคม การควบคุมตรวจสอบ การจัดการงานต่างๆ หลายด้าน เช่น การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน งานห้องสมุดและงานสวนสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

พยากรณ์อากาศวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


นายเสน่ห์  แก้วระยับ
นายกอบต.ท่าแร้ง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ
แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


อัตราแลกเปลี่ยน


QR code อบต.ท่าแร้งลิขสิทธิ์ © 2011-2018 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งจังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782098