Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Swedish

Joomla gallery by joomlashine.com

flash

อำนาจหน้าที่ กองการศึกษาฯ อบต.ท่าแร้ง

กองการศึกษา


     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จัดระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำกับคุณภาพ   การจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุมดูแลสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำรวจเด็กที่มีอยู่ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียน สนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา จัดทำรายงานการศึกษา และสถิติข้อมูลต่างๆ จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การรวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า    จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ  แก่เด็กและเยาวชน  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และที่ได้รับมอบหมาย

พยากรณ์อากาศวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


นายเสน่ห์  แก้วระยับ
นายกอบต.ท่าแร้ง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ
แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


อัตราแลกเปลี่ยน


QR code อบต.ท่าแร้งลิขสิทธิ์ © 2011-2018 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งจังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782098