รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส2564ฯ และการดำเนินการตามมาตร2565ฯ

พิมพ์

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2564

และ

รายงานผลการดำเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน พ.ศ. 2565