อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

พิมพ์

อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

alt

alt

อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542

alt