บุคลากรกองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าแร้งนายอำพล  สีสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 08-1880-1662


นายไพโรจน์ ขวัญใจ
นักพัฒนาชุนชน


นางวิมาน  โครงเซ็น
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุนชน


     ยินดีให้บริการหรือให้คำแนะนำปรึกษา การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การสังคมสงเคราะห์ประชาชน ผู้ยากไร้ ยากจน คนไร้ที่พึ่ง การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน งานกิจการสภาเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน สตรีและผู้สูงอายุ การให้คำแนะนำปรึกษาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ท่าแร้ง (สปสช.) และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
โทร.09-2523-9499


  

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง


 

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098