อำนาจหน้าที่ กองสวัสดิก่ารสังคม

กองสวัสดิการสังคม

มีภาระหน้าที่ในการ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานสวัสดิการสังคม การควบคุมตรวจสอบ การจัดการงานต่างๆ หลายด้าน เช่น การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน งานห้องสมุดและงานสวนสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
โทร.09-2523-9499


  

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง


 

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098