บุคลากรสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง


นายอำพล  สีสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 08-1880-1662
 


นายธนาธร  พุ่มพวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายนรพนธ์ ศรีวรนาถ
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ

นางสาวณัฏฐริยา พยัพพฤกษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวณัฐธิดา พุทธอินทร์ศร
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวทัศนียา  มีมาก
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
 


นายสมเกียรติ  หวังกา
คนงานประจำรถขยะ

นายชัยพร  หวังฟัก
คนงาน

นายเอกราช เขียวกะแล
คนงาน

นายสุรศักดิ์ นาคอนุเคราะห์
คนงานประจำรถขยะ


 

     ยินดีให้บริการหรือให้คำแนะนำปรึกษา  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค แพะ แกะ การจดทะเบียนพาณิชย์ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องขอต่างๆ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ  การรับเรื่องดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม  การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ  การขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตตามกฎหมายสาธารณสุข  การเก็บขนขยะและสิ่งปฏิกูล   การป้องกันและช่วยเหลือบรรเทาเหตุสาธารณภัย ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่    การจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   การควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวัง และระงับโรคติดต่อ   การให้คำปรึกษาแนะนำสาธิตและถ่ายทอดงานวิชาการเกษตร เป็นต้น
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
โทร.09-2523-9499


  

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง


 

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098