การบริหารงาน สำนักงานปลัด อบต.ท่าแร้ง

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง/สำนัก/ฝ่าย หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งมีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน งานงบประมาณ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานพัฒนาชุมชน การบริหารงานทั่วไป งานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาอาชีพ งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานกฎหมายและคดี และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานได้รับมอบหมาย
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
โทร.09-2523-9499


  

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง


 

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098